โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ-การเขียน-SAR-ระดับหลักสูตร-2563

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30-16.00 น. ออนไลน์

โดยรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ชั้น 3 เวลา 8.30-16.00 น.

ความคิดเห็น