ร่วมกิจกรรม #ตะลุยเดิ่นส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สานสายใยในชุมชน
10 กรกฎาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงาน BRU U2T ตำบลโคกมะม่วงจัดกิจกรรม #HEALTHCARE ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สานสายใยในชุมชน โดยได้นำองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพถ่ายทอดได้แก่ประชาชนในชุมชนตำบลโคกมะม่วง โดยแบ่งจัดกิจกรรมเป็นสองกลุ่ม ซึ่งได้รับความสนใจแก่คนในชุมชนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณวิทยากร  ผศ.สราวุธ ทัศนาวิวัฒน์  สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว  อาจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมแวงวาปี  อาจารย์ปิยะวัฒน์ ลือโสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
#HEALTHCARE 
#ตะลุยเดิ่น
#ชุมชนยิ้มเรายิ้มBRU U2T ตำบลโคกมะม่วง
#กิจกรรมส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

ความคิดเห็น