อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน”
ผ่านโปรแกรม Google Meet

8-9 กรกฎาคม 2564

ความคิดเห็น