วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล (กรณีศึกษาพื้นที่ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) ในงานวิจัยเรื่องการสำรวจธรณีฟิสิกส์น้ำบาดาลในเขตประสบภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์

   

ความคิดเห็น