เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น