ในวันอาทิตย์ที่  6 มิถุนายน 64 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ Webinar workshop  มี  2 หัวข้อ คือ

“ Current English Teaching and Learning EFL/ESL”  โดยวิทยากร คือ Dr. Willy A Renandya  จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

และหัวข้อ “Publishing in Scopus Journals: My Personal Experience” โดย Dr. Nguyen  จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

สำหรับ หัวข้อแรก มีประเด็น คือ ELT ในยุคนี้ มี 8 หลักการ จาก FLAMINGOS

F is for Fluency, daily practice

L is for Lexis, (Vocabulary + Grammar)

A is for Amount & Intensity of instruction (hours and duration)

M is for Motivation

IN is for Input

G is for  Grammar

O is for Output

S is for Set Phrase, Lexical Chunks

Quiz

Motivation is important, Yes?

I know how to motivate my students?

My students are motivated?

Motivation is a student/ teacher problem?

สำหรับ หัวข้อที่ 2  มีเทคนิคในการอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง การหาบทความ การเล่าเรื่อง

และแหล่งข้อมูลบทความวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น