รับรางวัล จากการประกวดเว็บไซต์ จากการประกวด เว็บไซต์ ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน

นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการประกวดจากการประกวด เว็บไซต์ www.idtech.bru.ac.th ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

 

ความคิดเห็น