บทนำปัญญาประดิษฐ์ [Learn-AI AI101]
โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน

 1. วิชาที่ 1 บทนำปัญญาประดิษฐ์

  บทนำ

  บทที่ 1: แนะนำบทนำปัญญาประดิษฐ์

  บทที่ 2: ปัญญาประดิษฐ์และสมองมนุษย์

  บทที่ 3: ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรในมุมมองของทัวริ่ง

  บทที่ 4: การพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

  บทที่ 5: ประเภทต่างๆของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง

  บทที่ 6: ปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

  บทที่ 7: ประโยชน์และข้อพึงระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์

 2. วิชาที่ 2 ปัญญาประดิษฐ์ในมุมมองที่เหมือนและต่างจากสมองมนุษย์

  บทนำ

  บทที่ 1: นิยามของปัญญาประดิษฐ์และสติปัญญาของสิ่งมีชีวิต

  บทที่ 2: การเรียนรู้ของสมองและการเรียนรู้ของเครื่อง

  บทที่ 3: การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อถอดรหัสสัญญาณสมอง

 3. วิชาที่ 3 วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์

  บทนำ 

  บทที่ 1: ประวัติศาสตร์ของปัญญาประดิษฐ์

  บทที่ 2: การแยกประเภทของปัญญาประดิษฐ์ตามความสามารถเมื่อเทียบกับมนุษย์

  บทที่ 3: ความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรียนรู้เชิงลึก

  บทที่ 4: การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน

 4. วิชาที่ 4 ปัญญาประดิษฐ์กับการพลิกโฉมสังคม

  บทนำ

  บทที่ 1: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวัน

  บทที่ 2: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนายา

  บทที่ 3: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์

  บทที่ 4: ข้อจำกัดและข้อพึงระวังสำหรับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ความคิดเห็น