หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  ได้ดำเนินโครงการปรับพื้นฐานทางการเรียนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยวิทยากรอาจารย์ ดร. อรวรรณ  ฤทธิ์ศรีธร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

โครงการนี้จัดขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ที่กำหนดให้หลักสูตรจำเป็นต้องจัดการเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับที่จะศึกษาในหลักสูตรต่อไป

 

กิจกรรมที่ดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1. ช่วงของการทดสอบ นักศึกษาใหม่จะต้องเข้าทดสอบใน 3 รายวิชาคือ หลักภาษาและการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรมไทย และ การวิเคราะห์ทางตัวเลข  ซึ่งจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 70 จึงจะผ่านการทดสอบ  2. หากนักศึกษาที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องเข้ารับการอบรมในวิชานั้น ๆ

ความคิดเห็น