วันที่ 20 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสารมวลชน ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกสถานที่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการอบรมออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ คุณมนตรี  อุดมพงษ์ จากรายการข่าว 3 มิติ บรรยายให้ความรู้ครั้งนี้

กิจกรรมนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ เนื่องจากหลักสูตรภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต นอกจากจะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมแล้ว หลักสูตรยังได้ให้ความสำคัญในการที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานในด้านสื่อสารมวลชน โครงการนี้จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนความคิดของนักศึกษาที่มองเอกภาษาไทยในอาชีพของครู

 

โครงการครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้ว ยังเป็นประโญชน์ต่อหลักสูตร และสาขาวิชาภาษาไทยที่จะสานสัมพันธ์ในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทยด้านสื่อสารมวลชนในอนาคต

 

วิทยากรบรรยายให้ความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร
กล่าวเปิดโครงการ

ความคิดเห็น