วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ร่วมประชุมและลงพื้นที่สวนร่วมกับเกษตรกรกลุ่มพัฒนา GI ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสุวรรณ และสวนของกลุ่มเกษตรกรบ้านซับสมบูรณ์ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น