วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ร่วมกิจกรรมการอบรมเรื่องการออกแบบลายผ้า ณ บ้านโนนรัง ต.กระสัง ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ และ อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม

ความคิดเห็น