ร่วมอบรม “Applied Machine Learning with RapidMiner GO (batch 2) รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564

     

ความคิดเห็น