🌻🌻ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด พร้อมด้วยนักศึกษา 4 คน ได้แก่ นายจีระพงษ์ จูมครอง นายเดชฤทธิ์ ดวงดี นางสาวธัญญลักษณ์ รื่นเริง นางสาวศิริวิมล วาลี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 2 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์🌻🌻

ความคิดเห็น