🎬เก็บตกบรรยากาศทำงาน  17 มิถุนายน 2564 นำทีมยุวชนอาสาลงพื้นที่ถ่ายทำกลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรีบ้านระกาใต้ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

#(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

 

 

 

ความคิดเห็น