นายศุภสัณห์ เพชรเลิศ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ / นายพงษ์ศักดิ์ จงกรด ร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ #นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บุรีรัมย์ ในงาน ICET 4 : 2021 -ICET RERU การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พค. 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด#ออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ความคิดเห็น