(10 มิ.ย. 64) ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 10 มิถุนายน 2564 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด และสำนักงานเทศบาลตำบลโนนเจริญ โดยนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาค กศ.บป. รุ่น 32

ความคิดเห็น