ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1846

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุง เดินระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1846 อาคาร 18 ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดย นางสาวขวัญ สมยินดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดหา ผู้รับเหมาในการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เข้ามาดำเนินการเดินระบบเครือข่าย

 

ความคิดเห็น