วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ บ้านไทรโยง ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อร่วมประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องไม้ไผ่และสายพันธ์ุไผ่เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโบราณไทรโยง ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

 

ความคิดเห็น