6 มิถุนายน 2564 ติดตามการแปรรูปขนุนทอดกรอบของชุมชน หมู่ 18 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1

ซึ่งเป็น กิจกรรมในหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

#ภายใต้โครงการ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

 

ความคิดเห็น