(4 มิ.ย. 64) ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาค กศ.บป. รุ่น 32

 

 

ความคิดเห็น