วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย word press” ผ่านระบบออนไลน์  Google Meet สำหรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์สาขาวิชาที่คณาจารย์สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติมจากระบบ LMS ได้

ความคิดเห็น