วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้จัดกิจกรรมพบนักศึกษาในที่ปรึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หมู่เรียนที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งในกิจกรรมได้ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดที่กำลังระบาดในปัจจุบัน การเรียนออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการแนะนำการเรียน การใช้ชีวิตทั่วไป รวมถึงการรับฟังปัญหาของนักศึกษา โดยเฉพาะความต้องการในการเพิ่มเติมความรู้ด้านการเขียนข้อสอบภาษาไทย ซึ่งจะได้ดำเนินการให้กับนักศึกษาในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น