(2 มิ.ย. 64) ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมอบรม  (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น รับเพียง 100 คน) โครงการ 99 ปี สู่ 100 ปี ต่อยอดการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 (อบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet) ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทุกวัน และ หากอบรมครบ 2 วัน จะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย                                             

1) บทบาทของสภากาชาดไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุ

2) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (อารมณ์ อุบัติเหตุ อดิเรก อนามัย  อุจจาระ  อากาศ)

3) อาหารและโภชนาการ  4) การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (การออกกำลังกาย)

5) ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ (การดูแลกิจวัตรประจำวัน และการป้อนอาหาร)

6) การปฐมพยาบาล  (การห้ามเลือด การเข้าเฝือก การสำลัก) การวัดสัญญาณชีพ และการใช้ยา

ความคิดเห็น