วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T รหัส ID10) ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาหรือยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (กลุ่มจักสาน) ในหัวข้อทฤษฎีเบื้องต้นในงานจักสานและการตอกไม้ไผ่ โดยมีวิทยากรในพื้นที่ นางสาวพัชราพร มัติโก ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านกลันทา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น