รู้จักและเข้าใจเครื่องมือ Lean Canvas

เริ่มต้นแผนธุรกิจสตาร์อัพด้วย Lean canvas : รู้จักและเข้าใจเครื่องมือ Lean Canvas เพื่อการเริ่มต้นทำสตาร์ทอัพ พร้อมขั้นตอนการทำจากตัวอย่าง

เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนแผนธุรกิจ (Business plan) ฉบับย่อได้อย่างอย่างรวดเร็วที่มีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มธุรกิจ Startups ซึ่งบางครั้งได้รับความนิยมในการนำไปใช้ในการแข่ง Hackathon อีกด้วย

Business Model Canvas Bmc

การอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจซึ่งมี 9 ส่วน ในแบบที่เรียบง่ายบนหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว เพื่อให้ทุกคน่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถสื่อถึงสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่าย และ นำไปใช้งานได้ทันที นอกจากจะทำให้การสื่อสารชัดเจนแล้ว

ที่มา : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/197/info

 

ความคิดเห็น