กิจกรรมการทำการเกษตรแบบอัตโนมัติ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายในโครงการจ้างงานโควิด 5 – 7 พ.ค. 64

ความคิดเห็น