การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้อมประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น