โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ความคิดเห็น