กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟัง การเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ประเด็นศึกษา Covid-19”
.”วิจัยและนวัตกรรมนำไทยสู้ภัย Covid-19” ช่วงเสวนาภาคบ่าย 13.30-15.30 น. วันพฤหัสที่ 27 พฤษภาคม 2564
ผู้ร่วมเสวนา โดย
-ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
-ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
-ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
-นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
-ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ บพข.
ดาเนินการเสวนา โดย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย

📍สามารถติดตามการนาเสนอผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย การป้องกัน การดูแลรักษา การแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการสถานการณ์อันเนื่องมาจาก Covid-19 ในรูปแบบออนไลน์

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : NRCTofficial

ความคิดเห็น