การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เบญจมิตรวิชาการ”

หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่วิถีปกติใหม่” Disrupted World in Transition to The New Normal   วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมสู่การปรับตัวที่ยั่งยืน” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (Facebook Live)

ความคิดเห็น