วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดบุรีรัมย์ “ทุเรียนน้ำแร่ธรรมชาติบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น