วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ของกลุ่มผู้รับจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ของพื้นที่ ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น