วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมประเภทพิเศษวิศวกรโยธา (พย.) ในนามสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ และ รศ.สิริวัฒน์ นายกและอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านเงื่อนไขการยื่นขอ ความรู้พื้นฐานที่ควรรู้ และจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรม โดยมีอาจารย์ ดร. ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ความคิดเห็น