ขอเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทยประจำปี พ.ศ.2564

นวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

โดยการประชุมทางไกลด้วยระบบ
ZOOM CLOUD MEETING ID : 664 205 7803

ความคิดเห็น