23-24 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุน ในหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”  ที่ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

# หลักสูตร MS06 เป็นหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (U2T)

ความคิดเห็น