ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

เริ่มเวลา 9.00 น ผ่าน 4 ช่องทาง

Discord   Google Meet   YouTube   Facebook

https://www.youtube.com/watch?v=zJSuegz3IAQ

 

 

ความคิดเห็น