วันที่ 21 พค 2564 เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting จัดโดย DRI มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำราทั่วไป

ความคิดเห็น