การอบรมเชิงบรรยาย ภายใต้โครงการ “มุ่งเป้าสู่การพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการที่สูงขึ้น”
“เรียนรู้ ! เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำราทั่วไป ให้เข้าใจ”

✅รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความคิดเห็น