20 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นและรับฟังคำแนะนำจากนักวิชาการด้านโภชนาการ เกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทักษะด้านการแปรรูปผลไม้ของชุมชนให้มีความหลากหลาย ในหลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ (MS06) ”

ขอบคุณ คณาจารย์จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโด ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต ผศ.ดร.จิตตะวัน กูโบลา อาจารย์เพียรพรรณ ศุภโคตร และอาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการแปรรูปผลไม้ …ขอบคุณคุณเพชรมณี แก้วเนตร เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้คำแนะนำด้านแนวทางในการแปรรูปผลไม้และแนวทางในการตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โครงการการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ “ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ”

 

ความคิดเห็น