วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เรื่องการเตรียมตัวสอบนายช่างโยธา อปท. จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ได้รับเกียรติเปิดการอบรมโดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยนายวรเศรษฐ์ ธีราไชยนันท์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยนายวัชรินทร์ แอมปรัชฌาย์

ความคิดเห็น