โครงการยุวชนอาสา

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรไทบ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ศูนย์ปะคำ)

วันที่ 9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ศูนย์ปะคำ

 

 

ความคิดเห็น