วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อบรมออนไลน์เรื่องการเขียนบทความและตำรางทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยวิทยากร ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และ ศ.ดร.ปราโทย์ เตชะอำไพ

ความคิดเห็น