วันที่ 23-25 เมษายน 2564 เข้าร่วมอบรม Digital Literacy จัดโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น