การประชุมทางวิชาการ
NUNatGEN
“ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”
“The 5th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment”

วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564
ณ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        

ความคิดเห็น