วันที่ 29 เมษายน 2564 ท่าน รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิรินพรัตน์ อาคาร 25 ชั้น 2 ซึ่งทางคณะผู้จัดจะได้จัดทำคลินิกฯ ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 2 ของโครงการนี้ เน้นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า และให้ข้อเสนอแนะผลงานที่เขียน พร้อมปรึกษาหารือในประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ

 

ความคิดเห็น