วันที่ 5 เมษายน 2564 ท่าน รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกการเขียนผลงานทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสิรินพรัตน์ อาคาร 25 ชั้น 2 ซึ่งทางคณะผู้จัดจะได้จัดทำคลินิกฯ ให้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยการชี้แจงแนวทางในการร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จะมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในประเด็นต่าง ๆ โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ความคิดเห็น