28 เมษายน 2564 นำทีมยุวชนอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ถอดบทเรียนและทบทวนความถูกต้องของบทวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์  ที่บ้านหนองปุ่น ตำบลสองชั้น และที่บ้านทุ่งสว่าง ตำสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 #(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

ความคิดเห็น