สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดอบรม Digital Literacy และสอบ IC3 ในรูปแบบออนใลน์ในวันที่ 23-25 เมษายน 2564

 

ความคิดเห็น