…บ่ายแก่ๆ วันที่ 20 เมษายน 2564 นำเด็กๆ ทีมยุวชนอาสา ถ่ายทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อจัดทำคลิปตัวอย่างรายการ ยุวชนอาสาพาเลาะ … รายการที่จะพาทุกท่านไปเลาะชม เลาะชิม ของดีอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

#(กิจกรรมในโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการยุวชนอาสา ประจำปีงบประมาณ 2564)

ความคิดเห็น